Tư Duy Kinh Doanh

Thắng về cảm xúc thì nó rất trung thành Thắng về nhận thức thì nó rất nghe lời Thắng về cái trung thành, nó sẽ bảo vệ anh em Còn nghe lời thì nó sẽ đồng ý v...

[Đọc tiếp...]

Ở phương Đông, cái gì gần gũi và giống mọi người, cho phép mọi người cảm thấy đấy là một đời sống của mình thì nó mới ăn người. Chứ còn cái gì mà nghiêm t...

[Đọc tiếp...]

Influencer tức là ảnh hưởng. Ảnh hưởng thôi chứ không phải định hướng. Leader mới là định hướng, KOL nó là trên một bậc xong mới đến Influencer...

[Đọc tiếp...]

Khi bạn tạo ra một cái tàu, thì bạn đồng thời tạo ra con tàu chìm, anh em nghe điều đấy chưa?...

[Đọc tiếp...]

Bài viết mới cập nhật

Kết nối